kasetorganic.com
การบริโภคข้าวของไทยของคนจีน - เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง ตามรอยพ่อ
ข้าวที่ประเทศจีนซื้อจากไทยเพื่อบริโภคมี 2 ประเภทหลัก อย่างข้าวหอมมะลิ และข้าวขาวปทุม นอกจากนั้นในปี 2013 จีนมีการนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนๆ ซึ่งข้าวที่จีนนำเข้ามากขึ้นนั้น กว่าร้อยละ 40 เป็นข้าวเหนียว โดยส่วนใหญ่มีการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นสินค้าอาหาร ส่วนข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวคุณภาพดีนั้น เป็นที่ต้องการของตลาดจีน โดยเป็นที่นิยมของผู้บริโภคที่มีรายได้สูง และมักมีการนำไปใช้บริโภคในตลาดระดับบน คือ สำหรับโรงแรมและภัตตาคาร นอกจากนั้น ข้าวหอมมะลิไทย ยังมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผู้บริโภคชาวจีน จึงมีความต้องการใช้เพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ อีกด้วย พื้นที่ซึ่งนับเป็นแหล่งบริโภคข้าวไทยที่สำคัญของจีนคือ ทางตอนใต้ของประเทศ เนื่องจากชาวจีนในภาคใต้นั้นส่วนใหญ่แล้วจะนิยมข้าวหอมมะลิมากกว่าข้าวที่จีนผลิตขึ้นเอง โดยเฉพาะมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งมีอัตราการบริโภคข้าวตลาดบนที่ค่อนข้างสูง เพราะประชากรส่วนใหญ่นั้นจะมีกำลังซื้อค่อนข้างสูง สำหรับในภาพรวมของประเทศนั้น ผู้บริโภคในตลาดบนมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นจำนวนมาก จากการเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลางนี่เอง ทำให้ปริมาณการบริโภคข้าวหอมมะลิมีสูงขึ้นด้วย นอกจากนั้นแล้ว ผู้บริโภคชาวจีนยังเริ่มหันมาใส่ใจเกี่ยวกับประเด็ดด้านความปลอดภัยของสินค้าอาหารมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะเนื่องจากระยะเวลาที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์ข้าวเจือปนสารพิษ ส่งผลให้ผู้บริโภคจีนไม่มั่นใจในการบริโภคข้าวที่ผลิตในประเทศตัวเองมากนัก รวมทั้งมีแนวโน้มด้านการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และอาหารพร้อมรับประทาน ซึ่งเป็นความต้องการใหม่ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการขยายตัวของความเป้นเมือง ดังนั้นข้าวอินทรีย์ หรือ ข้าวปลอดสารพิษ ข้าวกล้อง และข้าวที่นำมาแปรรูปพร้อมรับประทานได้ จากประเทศไทย จึงมีโอกาสเติบโตในตลาดจีนได้ในอนาคต อ้างอิงการบริโภคข้าวของชนชาติจีน จาก บทความข้าวไทย …