kasetorganic.com
การส่งออกมะละกอเข้าสู่วิกฤต - ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง
จริงๆ แล้วการเตือนเรื่องมะละกอ GMO นั้นมีมานานแล้ว เตือ …