kasetorganic.com
การทำเกษตรบนคันดิน Hugelkultur - ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง
วิธีการทำเกษตรบนเนินดิน หรือคันดิน คือการใช้ท่อนไม้ กิ่งไม้ เศษพืชต่างๆ กองสุมเป็นฐานแปลงเนิน แล้วทับด้วยหน้าดิน เพื่อใช้ในการปลูกพืช เลียนแบบธรรมชาติ