kasetorganic.com
เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน - เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง ตามรอยพ่อ
เปิดตัวแล้ว พร้อมรับกับการเที่ยวชมงานเกษตรอย่างยิ่งใหญ่อลังการในภาคอีสาน กับงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556 วันที่ 28 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งในการจัดงานเกษตรแฟร์ครั้งนี้ ก็เพื่อสร้างองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สืบสานวิถีทางภูมิปัญญาของชุมชน ด้านการเกษตร อันเป็นอาชีพหลักของชาวไทย โดยมีการจัดกิจกรรมหลากหลายกิจกรรม ด้วยแนวคิดที่ว่า “นวัตกรรมวิชาการ เปิดตำนานเกษตรยุคใหม่ มุ่งนำไทยสู่อาเซียน” กิจกรรมการประกวดในงานนี้ จัดเป็นกิจกรรมวันปีใหม่ ที่เกี่ยวกับการเกษตรย่อมๆ ก็ว่าได้ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น.. – การประกวดวงดนตรีสากล “CSC MUSIC CHALLENGE 2013” – การแข่งขันแอโรบิคแดนซ์ (Aerobic Dance) ประเภททีมบุคคลทั่วไป – การแข่งขันแอโรบิคแดนซ์ (Aerobic Dance) ระดับประถมศึกษที่ 1-6 – การประกวดธิดาเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ภายใต้ชื่อ …