kasetorganic.com
จะเลี้ยงกุ้ง ควรเริ่มต้นอย่างไรดี - ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง
ก่อนอื่นต้องถามใจตัวเองก่อนว่า เลี้ยงกุ้งไปเพื่ออะไร? เ …