kasetorganic.com
จะเลี้ยงกุ้ง ควรเริ่มต้นอย่างไรดี - เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง ตามรอยพ่อ
ก่อนอื่นต้องถามใจตัวเองก่อนว่า เลี้ยงกุ้งไปเพื่ออะไร? เลี้ยงเพราะอยากเลี้ยงตามคนอื่น หรือเลี้ยงเพราะมันสวยดี หรือเลี้ยงไว้ขาย ทำกำไร หรืออื่นๆ เพราะจุดประสงค์ของแต่ละอย่างในการเลี้ยงกุ้งนั้น แตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิง และการเลี้ยงกุ้ง ก็ต้องแยกออกไปอีกเยอะแยะ เพราะกุ้งมีทั้งเป็นกุ้งน้ำเค็ม กุ้งน้ำกร่อย กุ้งน้ำจืด ในที่นี้มาว่ากันในเรื่องของ กุ้งน้ำจืด ซึ่งก็จะมีสายพันธุ์อยู่มากมาย แต่ส่วนใหญ่แล้วการแยกแยะกุ้งประเภทนี้ นิยมแยกกันเพียง 2 สายนั่นคือ สาย P และสาย C แล้วสายพันธุ์อย่างที่ว่าคืออะไร? การจำแนกวงศ์สกุลของกุ้ง (สาย P และสาย C) เครย์ฟิชนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วงศ์ใหญ่ ๆ คือ Astacoidea และ Parastacoidea – Astacoidea ซึ่งเป็นวงศ์ใหญ่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปยุโรป แบ่งเป็นวงศ์ย่อยได้อีก 2 วงศ์คือ Astacidae พบในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือ หรือในที่ราบต่ำที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและออกซิเจนที่ผุดออกมาจากน้ำพุใต้ดิน โดยกุ้งที่บ้านเราเรียกกันว่าสาย P นั้น ก็จัดอยู่ในกลุ่มของ Astacidae ซึ่งถูกให้ชื่อว่า Procambarus …