kasetorganic.com
เลี้ยงปลาดุกให้เป็นปลาเนื้ออ่อน - ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง
ปกติทั่วไปในเรือกสวนไร่นามักจะมีปลาดุกนาให้จับกินอยู่เส …