kasetorganic.com
เตย หอมทั่วถึง - ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง
ปลูกเตยหอม ตลาดต้องการ เส้นทางรวยด้วยการปลูกเตยหอมแบบอินทรีย์ ได้เตยคุณภาพ ใบดก หนา น้ำหนักดี ไร้แมลงรบกวน ด้วยเทคนิคการปลูกเตยหอมสร้างรายได้สู้ความยากจน