kasetorganic.com
ทำเครื่องสกัดปาล์มน้ำมันขนาดเล็ก - เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง ตามรอยพ่อ
ถึงแม้ว่าศักยภาพการผลิตและการแข่งขันของไทยไม่สามารถสู้กับชาติอื่นได้ก็ตาม แต่ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ได้พยายามพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อลดต้นทุนให้ต่ำที่สุดและนำอุตสาหกรรมไปรองรับไบโอดีเซล จึงได้พัฒนาการผลิต เสาะแสวงหาพัฒนาพันธุ์ใหม่ๆ ที่ให้ผลผลิตสูง ตลอดจนเครื่องหีบ เครื่องสกัดปาล์มน้ำมันขนาดเล็ก ปกติเครื่องสกัดไม่สามารถผลิตได้ในไทย ต้องพึ่งพานำเข้าจากต่างประเทศ และมีมูลค่าสูง ไม่สามารถใช้ได้กับชุมชนหรือสวนปาล์มขนาดเล็กได้ กลุ่มเกษตรกรจังหวัดกระบี่ จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มต้นแบบฝีมือคนไทยเครื่องแรก ลดต้นทุนค่าเครื่องจักรเหลือ 30 ล้านบาท จากเดิมต้องนำเข้าจากมาเลเซียเครื่องละกว่า 200 ล้านบาท และยังเป็นระบบที่ไม่มีน้ำเสียออกจากกระบวนการผลิต เครื่องสกัดน้ำมันปาล์มระบบแห้งหีบรวม (Dry Process) เครื่องแรกในประเทศไทย ผ่านการคิดค้นและพัฒนาโดยศูนย์วิจัยพลังงานชีวมวล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และบริษัทเกษตรสิทธี จำกัด อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ นายสมชาย สิทธิโชค ประธานกรรมการบริษัท เกษตรสิทธี กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มใน จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีสวนปาล์มจำนวนถึงกว่า 800,000 ไร่ มีเครื่องสกัดน้ำมันปาล์มกว่า 18 เครื่อง โดยล้วนต้องนำเข้ามาจากมาเลเซียเครื่องละกว่า 200 ล้านบาท จึงได้เริ่มคิดที่จะพัฒนาเครื่องจักรที่ผลิตได้เองในประเทศไทย และราคาถูก กระทั่งได้มาร่วมมือกับศูนย์วิจัยพลังงานชีวมวล มช. เมื่อ …