kasetorganic.com
อธิบดีกรมการข้าวรับ ส่งออก ข้าวหอมมะลิ ลดลง - ตามรอยพ่อแบบพอเพียง
นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่าขณะนี้บา …