kasetorganic.com
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตัวช่วยน้ำยางพาราจับตัวเร็ว - ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง
น้ำมะพร้าวหมัก ตัวช่วยอย่างดีให้น้ำยางพาราจับตัวดีกว่า …