kasetorganic.com
การปลูกพืชในพื้นที่ ดินเค็ม - ทำเกษตรอินทรีย์ตามรอยพ่อ
วิธีปลูกพืชในพื้นที่ดินเค็มให้รอดและโตเร็ว คือการยกร่องแปลงปลูก แต่ปลูกพืชในบริเวณที่เป็นตำแหน่งต่ำ เพราะเกลือระเหยขึ้นที่สูง ทำให้โอกาสรอดของพืชมีมากขึ้น