kasetorganic.com
การปลูกถั่วฝักยาวไร้ค้าง การทำเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง
ถั่วฝักยาวไร้ค้าง ก็คือพืชตระกูลถั่ว ที่ถูกปรับปรุงสายพันธุ์ จนไม่จำเป็นต้องใช้ไม้ หรือค้างในการให้ต้นถั่วเกาะเพื่อเติบโต จุดประสงค์หลักก็คือ เป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการทำค้างให้ถั่วฝักยาวเกาะ และลดพื้นที่การปลูกให้แคบลง เพื่อความสะดวกสบายในการปลูกและเก็บเกี่ยว