kasetorganic.com
ปลูกข้าว ด้วยวิธีการ โยนกล้า อัตรางอกดี - ตามรอยพ่อแบบพอเพียง
ปกติแล้วผมเห็นแม่ผมทำนาด้วยวิธีการปักดำ หรือนาดำ ทำไร่ด …