kasetorganic.com
เร่งถอดชื่อ สมุนไพร 13 ชนิด ไม่ใช่วัตถุอันตราย - ทำเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง
เรียกร้องถอนประกาศที่กำหนดให้ผลิตภัณฑ์จากพืช 13 ชนิด เป็นวัตถุอันตราย ชนิดที่ 1 บัญชี ข ซึ่งมีผลกระทบอย่างแรงกับสังคม สมุนไพรที่ว่า ไม่อันตรายตามที่เข้าใจ