kasetorganic.com
น้ำผัก สมุนไพร เพื่อสุขภาพ - เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง ตามรอยพ่อ
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 1725 – 1729 ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ทรงสร้างสถานพยาบาล เรียกว่า อโรคยาศาลา มีพิธีกรรมบวงสรวง พระไภสัชยคุรุไวทูรย์ ด้วยยาและอาหารก่อนแจกจ่ายให้ผู้ป่วย และในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงสร้างสวน สมุนไพร ที่เป็น อาหาร เพื่อสุขภาพ ขนาดใหญ่บนเขาหลวง หรือเขาสรรพยา เพื่อให้ประชาชนได้เก็บไปใช้รักษาโรคยามเจ็บป่วย และสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก็มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจน สำหรับประชาชนมีแหล่งจำหน่ายยาสมุนไพรทั้งในและนอกกำแพงเมือง มีการรวบรวมตำรับยาต่างๆขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทย เรียกว่า ตำราพระโอสถพระนารายณ์ จะเห็นได้ว่า “สมุนไพร เพื่อสุขาพ” นั้นอยู่คู่บ้านเมืองมานานแล้ว เพราะทั้งอาหารที่บริโภคทุกวันนี้ก็ล้วนแต่มีส่วนประกอบของ พืช ผัก เพื่อสุขภาพ แทบทั้งสิ้น ทั้งอร่อยและมีสรรพคุณช่วยในการบำบัดโรค รวมไปถึงการดื่มเพื่อดับกระหายคลายร้อน โดยไม่รู้ว่านอกจากรสชาติที่อร่อยชื่นใจแล้ว สมุนไพร ยังเป็นประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างยิ่งอีกด้วย วันนี้จึงอยากนำเสนอ สมุนไพร ผัก อาหาร เพื่อสุขภาพ จะเป็นผักหรือผลไม้ก็ได้แต่ขอให้เป็นพืชสมุนไพร เพื่อจะได้เชิญชวนให้หลายๆ คนรับรู้ถึงประโยชน์ของสมุนไพรหน้าบ้าน ที่บางครั้งคุณก็อาจเดินผ่านไปโดยไม่รู้จักก็ได้.. น้ำ สมุนไพร อาหารเพื่อสุขภาพ เริ่มจาก น้ำใบบัวบก …