kasetorganic.com
การใช้สารทดแทนเคมี ในการทำเกษตรอินทรีย์ - เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง ตามรอยพ่อ
อนุญาติให้ใช้สารทดแทน สารเคมีบางชนิด เพื่อป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช ในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยไม่ถือว่าผิดหลักการ สารทดแทนสารเคมีที่ว่ามีอะไรบ้าง มาดูกัน