kasetorganic.com
งานชุมนุม ยุวเกษตรกรฯ เฉลิมพระเกียรติ - เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง ตามรอยพ่อ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรฯ เฉลิมพระเกียรติในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ที่จะจัดขึ้นอีกไม่กี่วันนี้ ในระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2554 โดยหัวใจของงานคือ ยุวเกษตรกรตามรอยเบื้องพระยุคลบาท กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ ปี 2554 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ระหว่างวันที่ 14 -18 กันยายน 2554 นี้โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน มียุวเกษตรกรทั่วประเทศกว่า 840 คน เข้าเฝ้าฯ ในงานจัดนิทรรศการ”สืบสานงานเกษตรตามรอยเท้าพ่อ” เป้าหมายส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกรักการเกษตรตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร จะจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ ปี 2554 ขึ้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก …