kasetorganic.com
การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า - เทคนิคการทำเกษตรอินทรีย์ แบบพอเพียง ตามรอยพ่อ
เห็ดฟาง เป็นอาหารชนิดหนึ่งที่เป็นพืช มีโปรตีนสูงพอๆ กับถั่วเหลือง อาหารที่ทุกคนนิยมบริโภคนี้ เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ให้ผลผลิตเร็วมาก คือ ให้ผลผลิตภายใน 2 สัปดาห์เท่านั้น เห็ดฟางเพาะง่าย มีวิธีการเพาะหลายวิธี สามารถทำได้หลายรูปแบบ เช่น เพาะแบบกองสูง เพาะในโรงเรือน การเพาะแบบกองเตี้ย การเพาะในถุง การเพาะแบบโรงเรือนอบไอน้ำ แล้วแต่สภาพความพร้อมของพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูก และความพร้อมของเกษตรกรผู้เพาะ วัสดุที่ใช้เพาะ ก็สามารถใช้ได้หลากหลายอย่าง ตามที่มีในท้องถิ่น เช่น ฟางข้าว ผักตบชวา ต้นกล้วยแห้ง ใส่นุ่น เปลือกถั่ว หรือกากมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นการนำวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า สร้างอาหารในครอบครัว สร้างงาน สร้างรายได้เสริม ในช่วงว่างจากฤดูการทำนา และวัสดุที่เหลือจากการเพาะเห็ดก็สามารถนำกลับลงในแปลงนาเพื่อบำรุงดิน หรือทำเป็นปุ๋ยหมักใส่พืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ก็ได้ และที่เราอยากเสนอคือ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ซึ่งการเลือกชื้ออุปกรณ์การทำเห็ดนั้นหาไม่ยาก การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เป็นรูปแบบการเพาะเห็ดฟางอีกแบบหนึ่งที่ทำได้ง่าย ใช้พื้นที่น้อยขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ทุกครัวเรือนสามารถทำได้เพื่อบริโภคในครัวเรือน ดอกเห็ดสามารถทยอยออกได้เรื่อยๆ เป็นการลดรายจ่ายด้านอาหารในครัวเรือน และสามารถทำเป็นกิจกรรมเสริมเพื่อพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วย โดยวัสดุที่ใช้เพาะก็สามารถใช้วัสดุเศษเหลือในไร่นาได้เกือบทั้งหมด เช่นเดียวกับการเพาะเห็ดฟางแบบอื่นๆ แต่ที่พิเศษไปกว่านั้นคือ สามารถนำก้อนเชื้อเห็ดถุงที่เก็บดอกหมดแล้วทั้งเห็ดขอนขาว …