kasetorganic.com
การปลูกผักไร้ดิน Hydroponics - ตามรอยพ่อแบบพอเพียง
แนะนำข้อมูล การปลูกผักโดยไม่ใช้ดิน หรือผักไฮโดรโพนิกส์ รวมไปถึงการผสมปุ๋ยน้ำ เพื่อการเติบโตของพืชแบบประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่มีสารพิษตกค้าง เป็นผักปลอดภัย