kasetorganic.com
การปลูกถั่วฝักยาวในกระถาง - ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง
วัสดุที่สามารถนำมาทำเป็นภาชนะแทนกระถางเพื่อปลูกนั้น อาจดัดแปลงจากสิ่งที่ใช้แล้ว เช่น ยางรถยนต์เก่า กะละมัง ปลอกซีเมนต์ เป็นต้น สำหรับภาชนะแขวน อาจใช้กาบมะพร้าว กระถาง หรือเปลือกไม้