kasetorganic.com
วิธีการปลูก ถั่วฝักยาว - ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง
หยอดเมล็ดถั่วฝักยาวลงหลุม หลุมละ 3-4 เม็ด แล้วกลบดินลงหลุมประมาณ 5 เซนติเมตร แล้วรดน้ำทันที การให้น้ำระยะ 1-7 วัน ควรให้น้ำทุกวัน วันละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ให้พิจารณาสภาพภูมิอากาศ และสภาพดินด้วย ไม่นานถั่วฝักยาวจะงอกและให้ผลผลิตที่ดี