kasetorganic.com
การปลูกต้นกล้วย ไม่ใช่เรื่องกล้วยๆ - ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง
ขึ้นชื่อว่า กล้วย ก็ไม่ได้ง่ายไปเสียทุกอย่าง เป็นต้นว่า …