kasetorganic.com
การปลูกตั้งโอ๋ ผักสวนครัว ในกระถาง - ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง
ฤดูที่เหมาะกับการปลูกตั้งโอ๋ ควรปลูกในฤดูหนาวมากที่สุด เพราะเป็นผักที่ชอบอากาศเย็น แต่ก็ปลูกได้ทุกฤดูกาล โดยยังคงให้ผลผลิตที่ดี ผักตั้งโอ๋ มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 45 วัน หลังจากหยอดเมล็ดแล้ว ต้นสูงสุดสามารถเจริญได้สูงถึง 3 ฟุต