kasetorganic.com
การทำต้นมะละกอให้เป็นต้นกะเทย - ตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง
มะละกอ ส่วนใหญ่แล้วหากมีการปลูกโดยมาก ต้นทั่วไปมักจะกลา …