judoryuichidai.com
Non Kodokan Judo | Go-No-Sen no Kata
Waseda University Kawaishi © Judo Ryu Ichidai 2015, op dit artikel rust copyright. All rights reserved.