judoryuichidai.com
Kodokan Judo | Ju no Kata
© Judo Ryu Ichidai 2013, op dit artikel rust copyright.