japanitalybridge.com
(Italiano) Shimazu Yoshihiro, Japanese Samurai - Japan Italy Bridge
(日本語) Shimazu Yoshihiro also known as Shimazu Tadahira and Hyogo no kami, second son of Shimazu Takahisa, he was the 17th Shimazu clan leader.