itarpejo.org
СЕЛОТО БРНИК БЕЗ БРНИЧАНИ | Mariovo - Itar Pejo
Издавач: Н.У. Завод и Музеј - Битола Главен и одговорен уредник: Валентин Соклевски Автори: НИКОЛА МИНОВСКИ, ВЛАДО ТЕМЕЛКОВСКИ Фотографии:Славе Стојанов, Љупчо Петревски Компјутерска обработка: Билјана Кулевска, Жико Калпаковски Корица и дизајн: Зоран Николовски Печати:"Гутенберг" Тираж: 500 примероци Финансирано од Министерството за Култура на РМ ЦИП- Каталогизација во публикација Матична и универзитетска библиотека"Св. Климент Охридски", Битола Н. Миновски, В.Темелковски СЕЛОТО БРНИК БЕЗ БРНИЧАНИ ISBN: 9989-242-1-0 Брник се наоѓа на четиринаесетина километри источно од Битола, сместено во источните ограноци на Селешка Планина. До селото се стигнува по патот за село Новаци, преку селата Маково и Рапеш. Десно од тој пат по стрмна кривулеста шумска патека и по околу изминати четири километри. Оддалеченоста од сообраќајните комуникации и скриеноста во планински предел имале пресуден одраз во историскиот развиток на селото, така што и историографските податоци се оскудни. Вода за