itarpejo.org
Маларијата како заразна болест во Македонија за време на Првата светска војна | Mariovo - Itar Pejo
Во стручната литература познат е терминот "македонска маларија" која за време на Балканските и Првата светска војна им нанесувала сериозни штети и на странските војски.