itarpejo.org
Кокре (Kokre) село во Прилепско Мариово | Mariovo - Itar Pejo
Селска слава: Дуовден (десет дена по Спасовден, педесет дена по Велигден) Кокре ce наоѓа на крајниот североисточен дел на територијата на Општината Витолиште, во прилепскиот дел на Мариово. Селото е ридско, на надморска височина од 720 метри, Атарот е релативно голем и зафаќа простор од 21,6 км2. На него преовладуваат пасиштата на површина од 1.345 ха, на обработливото земјиште отпаѓаат 496 ха, а на шумите 115 ха. Селото има полјоделско - сточарска функција. Број на жители по години: СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ за Мариовската нахија во Име на селото Кокри Дефтер бр. 4 од 1476/77 Хане 9 Неженети 1 Вдовици Годиш. приход 690 Дефтер бр. 16 од1481/82 Хане 15 Неженети Вдовици Годиш. приход 917 Дефтер бр. 73 од1519 Хане 63 Неженети 2 Вдовици Годиш. приход 3002 Дефтер бр. 149 од 1528/29 Хане 36 Неженети 11 Вдовици 2 Годиш. приход 4539 Дефтер бр.232 од