itarpejo.org
Чаниште (Caniste) – Прилепско Мариово | Mariovo - Itar Pejo
Чаниште се наоѓа во прилепскиот дел на Мариово, на југозападната страна на територијата на Општината Витолиште. Селото е ридско, на надморска височина од 720 метри. Атарот е голем и зафаќа простор од 36,7 км2. Ha него обработливото земјиште зафаќа површина од 1.627 ха, а на пасиштата отпаѓаат 1.565 ха. Селото има полјоделско - сточарска функција. Во него има земјоделска задруга и продавница. Чаниште е населено со македонско население. Селска слава: Преподобна Параскева (Петковден) - 27 Октомври Број на жители по години: Вкупно Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Бошњаци Останати Чаниште (-) 1948 514 .. .. .. .. .. .. .. .. Чаниште (Дуње) 1953 614 614 0 0 0 0 0 0 0 Чаниште (Мариово) 1961 694 693 0 0 0 0 1 0 0 Чаниште (Прилеп) 1971 552 551 0 0 0 0 1 0 0 Чаниште (Прилеп) 1981 348 338 0 0 0 0 1 .. 9 Чаниште (Прилеп) 1991 98 97 0 0 0 0 1 0 0 Чаниште (Прилеп) 1994 83 83 0 0 0 0 0 0 0 Чаниште (Витолиште) 2002 47 47 0 0 0 0 0 0 0 Фуснота: Извор: Државен завод за