isvara.org
A Book Marathon Message - ISVARA Archive
By Giriraj Swami krsna-varnam tvisakrsnam sangopangastra-parsadam yajnaih sankirtana-prayair yajanti hi su-medhasah “In the age of Kali, intelligent.