islamkafah.com
Janganlah Menjadi Seorang yang Berbuat Jahat dengan Dalih Nasihat
“Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang t…