ircambridge.com
تفاوت بین آزمون TEF و TCF زبان فرانسه - آموزشگاه زبان ایران کمبریج
در این بخش به ارایه تفاوت بین آزمون TEF و TCF زبان فرانسه در ساختار و نوع مهارتهای آزمونی میپردازیم. این آزمونها جهت سنجش سطح زبان فرانسه شما عزیزان میباشند