iranianrenaissance.com
خدمات یک ایران دوست پاک سرشت #ساسانفر
خدمات یک ایران دوست پاک سرشت زنده یاد دکتر آبتین ساسانفر که در هفته گذشته در سوییس درگذشت، از پشتیبانان کانون ها و حرکت های فرهنگی در راستای گسترش و پاسداشت ایران زمین بود. از جمله کارهای ارزنده ای…