inithtml.com
Theme WordPress: header.php, footer.php, index.php – Init HTML
Bài viết này giới thiệu cách làm trang chủ của giao diện Clean Blog, gồm header.php, footer.php, index.php và một số thành phần liên quan.