inithtml.com
Lấy địa chỉ IP khách truy cập với PHP – Init HTML
Đối với các lập trình viên ít nhất một lần cũng phải có nhu cầu lấy địa chỉ IP (Internet Protocol) cho việc phát triển...