inithtml.com
Hướng dẫn sử dụng Photoshop Mockup – Init HTML
Mockup là các thiết kế có sẵn, người ta đã làm hết rất đẹp, các bạn chỉ cần tải về, thay đổi nội dung mình...