inithtml.com
Đánh dấu dữ liệu có cấu trúc (Schema.org) – Init HTML
Structured Data, Dữ liệu có cấu trúc hay Schema.org (thường gọi là Schema) là một thuật ngữ về các thẻ (Microdata) mà bạn có thể...