imlounge.nl
Actief schrijven: Trek aandacht met copy! - IM Lounge
Hulpwerkwoorden maken een zin lijdend of passief. Actief schrijven versterkt de intentie van je boodschap en vergroot de betrokkenheid van lezers.