hibedestek.com.tr
Pazara Giriş Belgeleri Desteği | Hibe Destek
PAZARA GİRİŞ BELGELERİ DESTEKLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (98/10 sayılı Tebliğ) Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleriyle ile küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan karşılanmasıdır. Yetkili Kuruluş : Ticaret Bakanlığı Başvuru Mercii : Ticaret Bakanlığı Yararlananlar : Sınaî ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler Desteğin Kapsamı: Bu Karar, Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazara giriş belgeleri alımları ile küresel tedarik zincirine katılımlarını sağlamaya yönelik destekleri kapsar. Bu Karar kapsamında şirketlerin, Genelgede belirtilen Pazara Giriş Belgelerine ilişkin