hamdigitaal.nl
Beta APRS.fi beschikbaar
Er draait nu een nieuwe Public Beta van APRS.fi. Ook zijn hier nieuwe hoge resolutie symbolen voor verkrijgbaar! APRS wordt ook gebruikt in het DMRplus netwerk via de HyteraDMR APRS-Server. Ook wor…