hackami.ir
معرفی کتاب هنر شفاف اندیشیدن
چیزی درباره ی خطاهای شناختی می دانید؟ میدانید کسانی در اطراف شما هستند که از این خطاها استفاده می کنند؟ میدانید چقدر از زمان، پول و زندگی خود را به خاطر این گونه خطاها از دست می دهید؟ درباره علم تصمیم گیری و تصمیم گیری علمی چقدر میدانید؟ آمادگی دارید کمی