ha-makom.co.il
"עיריית חיפה הפכה את ההורים והמורים לבני ערובה"
תלמידי בית הספר הפתוח בחיפה לא לומדים והוריהם שובתים בשל כוונת העירייה ומשרד החינוך לפגוע בצביון המוסד. "זהו בית ספר ייחודי, וכך הוא יישאר", טוענים בעירייה