griyasunnah.com
Tarikh Islam (Sejarah Khulafaur Rasyidin, Daulah Umawiyah, Abbasiyah, Ayyubiyah)
Judul buku: Tarikh Islam (Sejarah Khulafaur Rasyidin, Daulah Umawiyah, Abbasiyah, Ayyubiyah) Terjemah Kitab: At-Tarikh (Shuwar Min At-Tarikh Al-Islamiy) Pengarang: Ar-Riasah Al-‘Ammah Li Ta&#…