griyasunnah.com
Sikap Istri Yang Shalihah Terhadap Poligami Taaddud
Judul Buku: Sikap Istri Yang Shalihah Terhadap Poligami Terjemah Kitab: Mauqif Al-Mar-ah Ash-Shalihah Min At-Ta’addud Az-Zaujiyyah Karya: Asy-Syaikh ‘Isham bin Muhammad Asy-Syarif Penerbit: Pustaka…