golha.net
آموزش ایجاد SiteMap (نقشه سایت) - طراحی سایت
نقشه سایت در ضمینه طراحی ساین یکی از مهمترین مولفه های موجود میباشد که حتما یک طراحی سایت باشد دارای نقشه سایت نیز باشد تا بتواند درست عمل کند