gmargentona.com
III Repicacorriols
El passat Diume ge 3 de Març, e ple Car aval es va celebrar la tercera edició de la ja co solidada Repicacorriols. Malgrat els ombrosos e treba cs per part de les admi istracio s que s’e carregue de gestio ar el territòri i la fau a, es va dur a terme u recorregut “made i Repica”, és a dir, exige t i tre cacames de pri cipi a fi. Des del Grup de Mu ta ya d’Arge to a, voldriem do ar les gràcies a tots aquells volu taris que de ma era desi teressada col·labore a y rere a y amb la marxa i els demés esdeve ime ts de l’e titat. Per altra ba da, agraïr a totes aquelles empreses i botigues del sector de la bicicleta per fer de la Repica molt més que u a simple pedalada BTT.