gmargentona.com
Fira d’Entitats
El passat dia 6 d’abril de 2019, el Grup de Mu ta ya d’Arge to a es prese t a la Fira d’E titats d’Arge to a a la Plaça Nova. A mes de te ir u a paradeta d’i formació, es va i stal·lar u rocòdrom i fa til portàtil de la FEEC, per e s de 6 a 12 a ys. Aquesta activitat s’emmarcà di s de la volu tat del GMA de posar e marxa u a Escola de Mu ta ya per als i fa ts, així com també u casal d’estiu. Totes aquestes activitats estarie relacio ades sempre amb la atura i la mu ta ya, per tal de i culcar als mes petits, el respecte i l’estima al ostre e tor atural. Per això mateix ja hem posat e marxa les sortides familiars, que es fara u diume ge al mes, i sera sempre sortides pe sades per a fer amb els e s. Us esperem a tots!!!!& bsp;