gesource.jp
DataTemplateSelectorでDataTemplateを切り替える
ListViewのDataTemplateをデータの内容によって切り替える方法です。 UWPのサンプル WPF…